Uslovi i organizacija rada IT LION

ORGANIZACIJA PROJEKATA

Projekti su organizovani prema fazama projekta. Svaki projekat može da bude podeljen u različit broj faza (od 1 faze za jednostavne projekte do većeg broja faza projekta).

 1. Na projektima u kojima naš tim radi na izradi brendinga za klijenta (grafički dizajn logotipa) ta usluga je redovno postavljena kao prva faza projekta s obzirom da ostale faze projekta (veb dizajn i faza developmenta zavise od ove faze). Okviran rok trajanja pripreme brendinga kao prve faze jeste 5 do 10 radnih dana.
 • U slučaju postojanja prve faze u vidu kreiranja brenda za klijenta, druga faza projekta je najčešće izrada samog veb dizajna. Trajanje ove faze je u proseku 7 do 10 radnih dana. Za slučaj da klijent već poseduje logotip, izrada veb dizajna je po pravilu prva faza projekta. Postoje i slučajevi na manjim projektima kada se ne radi veb dizajn ili kada klijent unapred već dostavi veb dizajn (ili se vebsajt npr. radi prema već postojećem drugom vebsajtu istog klijenta).
 • Glavna faza projekta je faza development-a tj sama izrada vebsajta i ona sledi nakon što je pripremljen veb dizajn. U zavisnosti od složenosti i trajanja projekta, faza izrade vebsajta može biti podeljena u više podfaza (npr. složeni projekti koji traju više meseci mogu biti podeljeni na 4,5 podfaza) ili da se sastoji isključivo iz jedne faze (kada se radi o jednostavnim projektima koji traju kraće).
 • Nakon Development faze, sledi Faza testiranja i provere projekta. Više o ovoj fazi pročitajte u nastavku.
 • Finalna faza projekta je prihvtanje projekta od samog klijenta i obavljanje svih dodatnih radnji u cilju puštanja vebsajta LIVE (finalne provere sa naše strane, sitne korekcije, gašenje maintenance mode-a itd.).

Ovo je tip redovne organizacije i rasporeda projekta i najveći broj naših projekata je organizovan na način opisan iznad. Uvek su moguće određene izmene i odudaranja u odnosu na redovan raspored projekta za slučaj da se radi o specifičnim projektima I aplikacijama. U takvim situacijama raspored će biti organizovan u dogovoru sa klijentom. Kada se radi o složenijim projektima (projekti koji traju preko 1m i 15 dana) IT LION uvek priprema Plan projekta – dokument u kome je projekat prcizno podeljen na faze i u kojem su taksativno nabrojane usluge I funkcionalnosti koje će biti kreirane u okviru svake faze proejkta.

KOMUNIKACIJA SA KLIJENTIMA

Komunikacija sa klijentima se primarno po pravilu vrši putem emailova. Tokom trajanja faza projekat (npr. rad na izradi logotipa, veb dizajna ili samog vebsajta), komunikacija se vrši isključivo putem emaila. Tokom Faze testiranja moguće je da se komunikacija vrši putem telefona, video call-a ili uživo u sedištu naše firme za slučaj da se radi o složenijim projektima (projekti koji po pravilu traju duže od 1m i 15 dana).

U slučaju pružanja usluga mesečnog održvanja komunikacija se takođe vrši putem email-a. Ukoliko naš tim pruža support i podršku klijentu u tom slučaju je moguća direknta komuniakcija – putem telefona ili poruka.

PREZENTACIJA PROJEKTA

Po kompeltiranju projekta IT LION tim vrši prezentaciju svega urađenog. Sama prezentacija se može vršiti na više načina u zavisnosti od složenosti projekta.

Ukoliko je reč o jednstavnijim projektima (projekti trajanja do 1m i 15dana) prezentacija će se obaviti putem email-a (uz slanje linka za testiranje) ili slanjem video prezentacije klijentu. Za slučaj da se radi o većim projektima prezentacija kompletiranog će se vršiti po fazama – organizovaćemo sastanak sa prezentaciju i testiranje svake kompeltirane faze projekta.

TESTIRANJE PROJEKTA

Testiranje projekta ili kompletiranih faza projekta se vrši u dva vida: testiranje od strane IT LION tima i testiranje od strane samog klijenta.

Testiranje od strane našeg tima će se obaviti nakon svakog kompletiranog projekta ili dela projekta (faze kada je projekat podeljen u više faza). Nakon što se naš tim uveri da sve funkcionalnosti rade prema planu i odgovaraju specifikaciji projekta, IT LION tim će prezentovati projekat (ili kompletiranu fazu) klijentu.

Klijent će, nakon prezentacije projekta, imati pristup vebsajtu i moći da testira sve što je urađeno. Bitne napomene u ovom delu:

 • Vreme utrošeno na testiranje od strane klijenta ne ulazi u rok za izradu projekta koji je IT LION definsisao klijentu u Sepcifikaciji projekta.
 • Klijent je u obavezi da adekvatno (do detalja testira svaku prezentovanu fazu projekta) i da je nakon toga potvrdi ili da pošalje set zahteva za izmene (ukoliko za to ima potrebe).
 • Klijent ne može da šalje zahteve za izmene koje se odnose na prethodne faze koje su kompletirane (npr. klijent želi izmene funkcionalnosti iz faze II, a projekat se trenutno nalazi u fazi IV) i takvi zahtevi mogu uticati na cenu produženje trajanja projekta i cenu samog projekta. Izuzetak od ovoga postoji ukoliko neka funkcionalnost iz ranije faze prestane da radi, a kao uzrok ima rad na kasnijim fazama koji su usledili nakon te faze projekta.

Po obavljenom finalnom testiranju i prihvatanju projekta od strane klijenta (puštanju vebsajta sa radom) svi dodatni zahtevi klijenta biće dodatno tarifirani “one-time” ili kroz mesečni support i podršku klijentu ukoliko je ona dogovorena.Zahtevi za izmene koje klijent dostavlja nakon projekta ili faze projekta moraju da budu u pisanoj formi i detaljno objašnjeni. Neophodno je da klijent detaljno opiše gde se pomenuta funckionalnost ili deo vebsajta nalazi (npr Naslovna strana, about deo), da opiše “bug” ili problem koji se pojavljuje kao i da dostavi screenshot ukoliko bit o pomoglo u detektovanju problema. Nakon detaljnog testiranja faze, klijent treba da prikupi sve zahteve I zapiše u jedan dokument koji će dostaviti našem timu. Ukoliko klijent, nakon dostavljenog prvog dokumenta sa zahtevima za izmene, pronađe još neki nedostatak, imaće parvo na još jedan set zahteva (još jedan dokument) u kojem će sve obuhvatiti.

ROK ZA IZRADU PROJEKTA

Rok za kompletiranje svakog projekta je definisan kao bitan element Specifikacije projekta. Kod jednostavnijih projekata rokovi su definisani fiksno (npr. 1m i 15 dana). U tom roku će projekat biti kompeltiran i vebsajt prezentovan klijentu.

Složeniji projetki su podeljeni po fazama za svaku fazu je definisan rok izrade. U tom roku biće kompletirane sve funckionalnosti platforme koje su predviđene da budu kompletirane u toj fazi projekta u oviru Plana projekta.Vreme testiranje od strane IT LION tima (vidi iznad u delu koji se odnosi na “Testiranje projekta”) je uračunato u ove rokove. Vreme testiranja platforme od strane klijenta nije uračunato u rok. U slučaju da testiranje od strane klijenta traje duže nego što je očekivano, to može da utiče na rok izrade i da dođe do pomeranja za kasniji datum. U tom slučaju IT LION nije odgovoran za probijanje roka. Primer: Klijent zbog sopstvenih obaveza nema vremena da tesitra ili testiranje uradi samo delimično.

SLUČAJEVI ODSTUPANJA OD ROKA

IT LION je uvek u obavezi da sve obaveze koje se odnose na izradu projekta izvrši u dogovorenim rokovima. Samo u venrednim situacijama je moguće odstuapnje od dogovorenih rokovova i to:

 • Smanjenju resursa usled “Covid” pandemije ili drugih vanrednih okolnosti
 • Problema u organizaciji rada za koje nije odgovoran IT LION
 • Drugih slučajeva nemogućnosti da se nastavi sa projektom

EDUKACIJA ZA UPOTREBU PLATFORME

Nakon kompletiranja roka izrade, klijent će dobiti osnovnu edukaciju za upotrebu platforme. Ove edukacije se odnose na izmenu dinamičnih delova platforme – delova koje klijent sam može da menja u budućnosti (nasuprot statičnim delovima koje klijent ne može da menja). U zavisnosti od toga da li se radi o jednostavnijem ili složenijem projektu, ova edukacija će se biti u pisanom obliku ili u vidu video edukacija (klijent će dobiti pristup našoj paltofrmi za edukaciji gde će moći da pregleda video klipove sa uputstvima).

ODUSTANAK OD PROJEKTA

U slučaju klijentovog odustanka od projekta tokom trajanja projekta, klijent je u obavezi da poštuje sledeća pravila:

 • U slučaju da klijent zbog neplaniranih okolnosti tokom trajanja projekta odustane od projekta, u obavezi je da IT LION tim obavesti o tome u što hitnijem roku.
 • Sredstva koja su plaćena za faze koje nisu još uvek kompletirane neće biti refundirana klijentu kao ni sva sredstva koja su do tada uplaćena za faze koje su do momenta odustanka kompletirane.
 • Ukoliko je projekat završen u procentu jednakom ili većem od 75%, klijent je u obavezi da isplati ceo iznos projekta i u tom slučaju klijent ima pravo da preuzme kod i bazu podataka koji su do tada kompeltirani.
 • U slučaju da je projekat kompletiran u procentu koji čini manje od 75% procenata ukupnog rada na projektu, klijent je u obavezi da nadoknadi IT LION sve dodatne troškove koje je IT LION tim imao, a koji nisu prethodno nadokađeni kao i štetu nastalu usled odustanka od projekta (šteta koja je nastala zbog propuštanja drugih projekata ulsed angažovanja resursa i radu na projektu tog klijenta).